ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ "МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТИ ИЗУЧАВАЊА ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ"

ПЛАН И ПРОГРАМ СТУДИЈА

Школска 2008/2009.

На магистарске студије могу се уписати лица са одговарајућом високом стручном спремом и просјечном оцјеном у току студија најмање 8 (осам).

Студије могу уписати и кандидати који су завршили сродан факултет уз обавезу полагања диференцијалног испита пред Комисијом.

Кандидату који је на основном студију остварио просјечну оцјену мању од 8 (осам) може се одобрити полагање квалификационог испита пред Комисијом.

Кандидати који су започели студије и полагали испите по ранијем програму Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву могу се пријавити на конкурс и уз одређене услове наставити студије.

Школарина износи 1200 КМ, по семестру.

Пријава и полагање диференцијалног испита плаћа се 200 КМ.

Пријава и полагање квалификационог испита плаћа се 100 КМ.

Уз пријаву на конкурс прилаже се:

 • Дилома о завршеном основним студијама,
 • Увјерење о положеним испитима,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Увјерење о држављанству и
 • Кратка биографија.

Пријаве се подносе на адресу: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 71420 Пале, Алексе Шантића бр. 1. E-mail: filozof@paleol.net

Секретар постдипломског студија: Доц. Др Миланка Бабић, 065 585 305

Руководилац студентске службе: Рада Мрда, 057 223 479;  227 410, (065-325-205).

Шеф рачуноводства: Бранка Продановић, 057-227-259, благајна, Борка Карна, 227- 410/106

Библиотекар: Емина Хот-Шљука, 057-223-479/115

Организација студија

 • Студијама руководи Научно-наставно вијеће постдипломских студија. Предсједника и секретара Научно-наставног вијећа именује Наставно-научно вијеће Факултета.
 • Постдипломске студије трају четири семестра.
 • Настава се изводи путем предавања, креативних радионица, вјежби, консултација, демонстрацијама и електронском комуникацијом.
 • Настава на постдипломском студију се изводи према Наставном плану и програму који утврђује научно-наставно вијеће постдипломских студија.
 • Настава на постипломским студију изводи се, по правилу, у блоковима у току семестара, према утврђеном распореду.
 • Зависно од броја студената настава може бити индивидуалног карактера и заснива се на консултацијама и менторском раду.
 • Студенти приликом уписа бирају да ли ће похађати постдипломске студије језика или књижевности.
 • Предвиђен је менторски рад са студентима у вези са опредјељењем за тезу истраживања и израду магистарског рада.
 • Страни језик се бира према језику који је студент изучавао на основним студијама.
 • Изборни предмет студенти бирају на почетку трећег семестра.
 • Испите на постдипломским студијима студенти полажу усмено, послије овјереног другог, односно, послије овјереног четвртог семестра.
 • Студент предлаже ментора најкасније у току III семестра и у договору са њим предлаже тему магистарског рада.
 • До избора ментора водитељ постипломских студија обавља дужности привременог ментора за све студенте.
 • Посебан испит прије одбране магистарског рада студент полаже пред ментором (комисијски) из области у којој се усавршава и из литературе коју му ује одредио ментор.
 • Студенти бране магистарски рад послије положених испита предвиђених наставним планом.
 • Поступак пријаве и одбране магистарског рада утврђен је Правилником о постдипломском студију за стицање звања специјалисте, магистра и доктора наука.
 • Одбраном магистраског рада кандидат, зависно од избора, стиче звање - Магистар линвистичких наука, или Магистар књижевно-историјских наука и сва права која му по том основу припадају.

Наставни план постдипломских студија

Кандидати наведене предмете слушају прве године студија. Друга година студија је менторског типа: сваки кандидат одабира ужу научну дисциплину из које ће радити магистарски рад, и из те дисциплине полаже комисијски испит.

Чланови научно-наставног вијећа студија:

 1. Проф. др Милош Ковачевић, предсједник
 2. Проф. др Љубомир Зуковић
 3. Проф. др Бранко Летић
 4. Проф. др Милан Миљевић
 5. Проф. др Снежана Билбија
 6. Проф. др Смиљка Стојановић
 7. Проф. др Мирољуб Јоковић
 8. Доц. др Миланка Бабић, секретар

У наставном процесу поред рукоководилаца Колегијума учествоваће и више научника из појединих научних области из наставног кадра Факултета и са других факултета из Републике Српске, Србије и Црне Горе.

Гостујући предавачи позивају се у договору са кандидатима према специфичним научним областима за које постдипломци покажу нарочито интересовање.

Као ментори могу се ангажовати сви професори који учествују у раду постдипломског студија.

Кандидати који полажу Квалификациони испит из књижевности као литературу користе једну од Теорија књижевности, по избору (М. Солар, Д. Живковић, З. Лешић, И. Тартаља, П. Милосављевић) .

Кандидати који полажу Квалификациони испит из лингвистике као литературу користе књигу Митхад Риђановић, Језик и његова структура, Сарајево, било које издање.

Кандидати који полажу Диференцијални испит о литератури се договарају са предсједником Колегијума.