ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ ПОСТДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА ГЕОГРАФСКИХ НАУКА

(Школска година 2008-2009)

 

ДЕКАНАТ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ФАКУЛТЕТА

Адреса Факултета: Алексе Шантића 1, 71420 Пале, Источно Сарајево
Важнији телефони: 057/223-479, 057/227-410
Факс: 057/223-479
Интернет: www.ffuis.edu.ba

 

УПРАВА И СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Декан факултета: проф. др Миленко Пикула
Продекан за наставу: проф. др Симо Нешковић
Продекан за финансије: доц. др Миланка Бабић
Секретар Факултета: Свјетлана Мишељић
Руководилац студентске службе: Радојка Мрда
Шеф рачуноводства: Бранка Продановић
Благајник: Борка Карна
Технички секретар: Оља Мрда
Секретар за опште и персоналне послове: Љубица Драгишић
Библиотекар: Емина Хот-Шљука

 

КАТЕДРА ЗА ГЕОГРАФИЈУ

Шеф катедре: проф. др Горан Јовић
Секретар: мр Бранислав Драшковић
Е-mail: geografija@filozof.org
Водитељ постдипломског студија: проф. др Горан Јовић
Секретар постдипломског студија: мр Бранислав Драшковић

 

УСЛОВИ УПИСА НА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИЈ ГЕОГРАФСКИХ НАУКА

На посдипломске студије географских наука могу се уписати кандидати са завршеним Филозофским или Природно-математичким факултетом – одсјек за географију, који су у току студирања постигли просјечну оцјену 8 и више.
На постдипломске студије географских наука могу се уписати и кандидати који немају одговарајући просјек или нису завршили одговарајући студиј или  факултет и они полажу допунски испит из сљедећих предмета:

- Увод у географију
- Општу физичку географију
- Основе друштвене географије
- Регионалну географију
- Националну географију

а) Студенти који су завршили географију а немају просјечну оцјену 8 полажу Регионалну и Националну географију.

б) Студенти који су завршили двопредметну наставу а имају просјечну оцјену 8 полажу од понуђених два премета по избору.

ц) Студенти који су завршили двопредметну наставу а немају просјечну оцјену 8 полажу Регионалну и Националну географију и још један предмет по избору.

д) Студенти који су завршили неодговарајући факултет а имају просјек 8 полажу Регионалну и Националну географију и још два предмета по избору.

е) Студенти који су завршили неодговарајући факултет а немају просјечну оцјену 8 полажу све наведене предмете.

За сву потребну литературу неопходну за полагање диференцијалних испита кандидати ће бити информисани од  стране стручног колегијума постдипломских студија.

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ

 

1. Наставни смјер: н а с т а в а    г е о г р а ф и ј е

Образовни профил: магистар наставе географије

Наставни предмет

семестар

I

II

III

IV

1. Физичко-географске појаве и процеси

3

3

 

 

2. Друштвено-географске појаве и процеси

3

2

 

 

3. Географска регионализација

 

2

2

 

4. Методологија научно истраживачког рада

 

 

2

2

5. Методика наставе географије

 

 

3

3

6. Страни језик (један од следећих свјетских језика: енглески, француски, њемачки, руски и шпански)

 

 

 

 

7. Изборни предмет:
Образовне технологије у настави географије
Географске основе заштите животне средине
Географско изучавање локалне средине

 

 

2

2

УКУПНО

6

7

9

7

 

Физичко-географске појаве и процеси (I, II семестар, 3+3)

Физичка географија у систему географских наука. Планетарне карактеристике и сферична структура Земље. Петролошки и минералошки диверзитет, палеогеографски и тектонски процеси. Генетска класификација рељефа и крарактеристичне геоморфолошке појаве и процеси. Гео-наслеђе. Климатски елементи, класификација климата, климатске флуктуације и антропогени утицај на климатске промене. Хидросфера, водни биланс, коришћење и квалитет воде. Бигиогеографска и педогеографска зоналност, угроженост и заштита живог света и земљишта.

Наставници: проф. др Слободан Марковић, проф. др Живан Богдановић и проф. др  Pál Sümegi.

Друштвено-географске појаве и процеси (I, II семестар, 3+2)

Структура становништва, демографски показатељи и пројекције. Регионални проблими развоја становништва и демографскаа транзиција. Природни ресурси и одрживи резвој експлоатације природних ресурса. Друштвено-економски и гео-политички оквир савремених привредних кретања. Економско-географске закономерности, просторни размештај и реонизација привредних делатности.  Типологија, структура и хијерархија насеља. Урбанизација и савремени проблеми простроног планирања.

Наставници: проф. др Горан С.Јовић, проф. др Ђуро Марић, проф. др Јован Плавша, проф. др Бранислав Ђурђев и проф. др Стево Пашалић.

 

Географска регионализација (II, III семестар, 2+2)

Појам, дефинисање и типологија географске регије. Принципи физиономске и функционалне регионализације. Класификација и хијерархија географских регија. Карактеристичне предеоне и функционалне регије. Трансформација географског простора и нове тенденције у развоју географске регионализације.
Национална географија: геоафски положај, физичко и друштвено-географска обележја, регионализација и дефинисање географских области, однос према државама у непосредном окружењу и европским интеграцијама

Наставници: проф. др Јован Плавша, проф. др Ново Зубић, проф. др Драгутин Тошић и проф. др Рајко Гњато.

 

Методологија научно истраживачког рада  (III, IV семестар, 2+2)

Основни појмови и принципи методологије научно-истраживачког рада. Прикупљање примарних и секундарних извора података. Теренска и лабораторијска истраживања. Библиографија.  Обрада података и припрема научног рада. Географски информациони системи (ГИС). Обрада резултата. Врсте стручних и научних публикација. Стуктура научних и стручних радова. Врсте научних скупова, врсте излагања и постер презентације.

Наставници: проф. др Стево Пашалић, проф. др Горан С.Јовић и проф. др Слободан Марковић.

 

Методика наставе географије (III, IV семестар, 3+3)

 Теоријске основе методике наставе географије. Однос методике наставе географије и одговарајућих дидактичких принципа. Диференцијација наставе географије. Индиректна и проблемсска настава географије. Тимски рад као комплексан дидактички систем. Слободне активности, теренски рад и екскурзије. Проблеми осопособљавања ученика за ефикасно и самостално учење. Савремена наставна технологија у настави географије.

Наставници: проф. др Ђуро Марић, проф. др Вујадин Рудић, проф. др Драгица Живковић и проф. др Јован Ромелић.

 

Изборни предмет (III, IV семестар, 2+2)

 

Образовне технологије у настави географије

Информационо-образовне технологије у географији
Циљ:

Да омогући студентима стицање теоријских и практичних знања из информационе технологије, примене дидактичких медија у настави посебно информационо-комуникационих и електронских медија. Да оспособи студенте у изради одговарајућих дидактичких материјала (дидактичког софтвера) за примену појединих врста наставе (програмиране, проблемске, наставе путем открића) као и примену дидактичких електронских медија у географији. Да се студенти оспособе за креирање електронских уџбеника поштујући стандарде за е-lеаrning и оспособе да пронађу садржаје из географије са web адреса иностраних факултета и института.

           
Програмски садржаји:

Учење на даљину применом електронских медија

Образовна телевизија отвореног и затвореног круга. Педагошки значај образовне телевизије. Интернет у образовању. Услуге Интернета и педагошки ефекти. Нова телекомуникциона технологија у настави на даљину. Планирање технологије наставе на даљину. Компјутерски разговори на даљину. Видео разговори на даљину. Аудио разговори на даљину. Електронски ментори. Електронска групна путовања. Место наставника у информатизованој школи (дрил, поучавање, симулације, решавање проблема, употреба знања евалуација). Истраживање преко електронске мреже. Коришћење алата за претраживање. Проналажење одговарајућих сајтова за анализу релевантних научних открића из географије. Значај одговарајућег мрежног окружења за ефикасно учење. Планирање сопственог учења преко мреже. Класификације и селекције електронске поште у процесу учења и истраживања (размена образовних информација). Групни процеси учења и истраживања преко мреже. Учење и истраживање коришћењем електронског уџбеника, електронских енциклопедија, и других електронских извора знања. Хипертекст у програмираној настави. Асинхорни и синхрони модели учења коришћењем електронске мреже виртуелни универзитети. Е-learning и web портали у географији.

 

Дидактичко методичко упутство

Обавезе студената су да проуче домаћу литературу везану за дидактичко-информатичке иновације у области географије, те да истраже факултете за образовање у свету (коришћењем Интернета), идентификују иновације у односу на нашу теорију и праксу, проуче иновације и креирају пројекат базиран на једној од иновација. У међусобној дискусији и размени пројеката студенти би обогатили знања, критички разматрали иновације и стварали нове дидактичке материјале базиране на савременим достигнућима педагошке и информатичке науке. Пројекат се креира у html-у, коришћењем Фронт Паге алата, а садржи: апстракте свих значајнијих садржаја из домаће литературе, опис програма за оспособљавање дипломираних географа на одабраним универзитетима у свету, са директним линковима на те универзитете, те критичка анализа дидактичко-информатичких иновација. Пројекат обухвата и  самосталну обраду једне наставне јединице (студент бира наставну јединицу) према стандардима за e-learning На крају курса обједињавају се сви пројекти и формира база иностраних и домаћих факултета и дидактичко-информатичких иновација која би била доступна широј јавности за неформално образовање и усавршавање у области географије.

Наставници:  проф. др Данимир Мандић, проф. др Младен Вилотијевић и проф. др Ђуро Марић

 

Географске основе заштите животне средине

Теоријске поставке гоеграфских основа заштите животне средине. Структура и загађење атмосфере. Утицај загађене атмосфере на животну средину. Структура  хидрросфере и појам загађења вода. Врсте загађивача и  показатељи квалитета воде. Утицај загађених вода на животну средину. Мере за унапређење квалитета воде. Загађење и девастација земљишта. Рекултивација земљишта. Систем објеката заштићене природе.

Наставници: проф. др Чедомир Црногорац, проф. др Милутин Љешевић, проф. др Слободан Благојевић и доц. др Зоран Говедар.

 

Географско изучавање локалне средине

Појам и теоријске основе завичајне географије. Методолошке основе географског изучавања локалне средине. Анализа општих географских својстава локалне средине. Физиономско и функционално географско рангирање локалне средине. Географски приказ локалног простора. 

Наставници: проф. др Ђуро Марић и проф. др Ново Зубић.

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ

2. Наставни смјер: т у р и з а м   и   е к о л о г и ј а

Образовни профил:  магистар туризма и екологије

Наставни предмет

семестар

I

II

III

IV

1. Основи геоекологије

2

2

 

 

2. Географске основе заштите животне средине

2

2

 

 

3. Основи туристичке валоризације

2

2

 

 

4. Менаџмент туристичке привреде

 

 

2

2

5. Методологија научно-истраживачког рада

 

 

2

2

6. Страни језик (један од следећих свјетских језика: енглески, француски, њемачки, руски и шпански)

 

 

 

 

7. Изборни предмет:
Заштићени објекти природе
Туризам и одрживи развој
Еколошко право
Туристичка регионализацијa

 

 

2

2

УКУПНО

6

6

6

6

 

Основи геоекологије (I, II семестар, 2+2)

Појам и теоријске основе геоекологије. Планетарна својства и сферична структура Земље. Абиотички еколошки фактори. Геодиверзитет. Утицај геоморфолошких појава и процеса на живи свет. Климатски елементи, класификација климата, климатске флуктуације и антропогени утицај на климатске промене. Хидросфера, водни биланс, коришћење и квалитет воде. Бигиогеографска и педогеографска зоналност, угроженост и заштита живог света, земљишта, вода и ваздуха.

Наставници: проф. др Слободан Марковић, проф. др Живан Богдановић и проф. др  Pál Sümegi.

 

Географске основе заштите животне средине (I, II семестар, 2+2)

Теоријске поставке геoграфских основа заштите животне средине. Структура и загађење атмосфере. Утицај загађене атмосфере на животну средину. Структура  хидросфере и појам загађења вода. Врсте загађивача и  показатељи квалитета воде. Утицај загађених вода на животну средину. Мере за унапређење квалитета воде. Загађење и девастација земљишта. Рекултивација земљишта. Систем објеката заштићене природе.

Наставници: доц. др Зоран Говедар, проф. др Милутин Љешевић, проф. др Слободан Благојевић и проф. др Чедомир Црногорац.

 

Основи туристичке валоризације (I, II семестар, 2+2)

Основни туризмолошки појмови. Теоријски основи туристичке валоризације. Дефинисање критеријума за валоризовање туристичких вредности. Интерни фактори и екстерни фактори туристичке валоризације. Квалитативни и квантитатвни методи туристичке валоризације.

Наставници: проф. др Ђорђе Чомић, проф. др Стеван Станковић, проф. др Слободан Благојевић, проф. др Горан Јовић и проф. др  Живадин Јовичић.

Менаџмент туристичке привреде (III, IV семестар, 2+2)

Оперативни и туристички менаџмент. Теорије организације. Предузетништво, лидерство, оперативни и стратешки циљеви менаџмента. Маркетинг и дизајн менаџмента. Финансијски, глобални и структурни менаџмент. Тржиште новца и капитала. Хартије од вредности и финансијске иновације. Менаџмент туристичких предузећа. Капитал туристичких компанија. Кредитирање туристичког предузетништва.

Наставници: проф. др Горан С. Јовић, проф. др Видоје Стевановић и проф. др Слободан Благојевић.

 

Методологија научно истраживачког рада  (III, IV семестар, 2+2)

Основни појмови и принципи методологије научно-истраживачког рада. Прикупљање примарних и секундарних извора података. Теренска  истраживања и лабораторијска мерења. Обрада података и припрема научног рада. Географски информациони системи (ГИС). Обрада резултата, статистичка анализа и нумерички модели. Библиографија и библиометрија. Врсте стручних и научних публикација. Структура стручних и научних радова. Врсте научних скупова, врсте излагања и постер презентације.

Наставници: проф. др Стево Пашалић и проф. др Горан С. Јовић.

 

Изборни предмет (III, IV семестар, 2+2)

Заштићени објекти природе

Историјат формирања објеката заштићене природе. Класификација и рангирање заштићених објеката природе. Национални паркови, специјални резервати, паркови природе и природни споменици. Гео-наслеђе. Најзначајнији делови заштићене природе у свету. Заштићена природа у РС и СЦГ.

Наставници: проф. др Слободан Марковић, проф. др Стеван Станковић, проф. др Слободан Благојевић и проф. др Горан Јовић.

 

Туризам и одрживи развој

Животна средина и њена структура. Међусобни однос животне средине и туризма. Теоријске основе и принципи одрживог развоја. Појам и карактеризација одрживог туризма. Валоризација и управљање туристичким рецурсима у контексту одрживог туризма. Инструменти подршке развоју одрживог туризма у зонама заштићене природе.

Наставници: проф. др Горан Јовић, проф. др Стеван Станковић, проф. др Слободан Благојевић, проф. др Слободан Марковић и доц. др Добрица Јовичић.

 

Туристичка регионализација

Теоријски основи туристичке регионализације. Критеријуми за дефинисање туристичких регија. Елементи туристичке регионализације. Принципи диферанцијације туристичко географски регија. Типологија, физиономија и структура туристичких регија. Хомогеност и дисперзност туристичко-географских регија. Хијерархија туристичких регија. Најзначајније туристичке регије света. Афирмисане туристичке регије РС и СЦГ.

Наставници: проф. др Јован Плавша, проф. др Стеван Станковић и проф. др Горан Јовић.

 

НАСТАВА И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Настава на постдипломском студију биће извођена у блоковима 2-4 пута у току школске године према утврђеном распореду и у договору са предметним наставницима. Постдипломци бирају изборни предмет (један) на почетку трећег семестра.
Испите под редним бројем 1, 2 и 3 постдипломци полажу након завршеног (овјереног) другог семестра а испите под редним бројем 4, 5, 6 и 7 након завршеног (овјереног) четвртог семестра. Предмет Географска регионализација (II и III семестар) на наставном смјеру настава географије постдипломци могу полагати након завршеног трећег семестра.
Постдипломци бране магистарски рад послије положених испита утврђених наставним планом.
За сву потребну литературу неопходну за полагање испита постдипломци ће бити информисани на консултацијама код предметних наставника.