ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ ПОСТДИПЛОМСКОГ СТУДИЈА ИСТОРИЈСКИХ НАУКА

УСЛОВИ УПИСА НА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИЈ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА

  1. На Постдипломски студије из историјских наука могу се уписати кандидати за завршеним филозофким факултетом – Одсјек за историју, а који су у току студирања постигли просјечну оцјену 8 и више.
  2. На Постдипломски студије из историјских наука могу се уписати и кандидати који су у току студирања постигли оцјену мању од 8, с тим што полажу диференцијални испит из научне области на коју конкуришу. Обим и садржај диференцијалног испита одређује ментор.
  3. На Постдипломски студије из историјских наука могу се уписати и кандидати који су завршили историји сродан факултет (Друштвених и хуманистичких наука или Богословски факултет), с тим што су обавезни да полажу два диференцијална истпита (из опште и националне историје научне области за коју су се опредијелили)

 

Колегијум постдипломског студија

1.

Руководилац колегијума

Академик Ђуро Тошић

2.

Чланови колегијума

Проф. др Љубодраг Димић

 

Проф. др Славиша Перић

Проф. др Радивој Радић

Проф. др Ненад Лемајић

Проф. др Маријана Рицл

3.

Секретар постдипломског студија

Мр Драга Мастиловић

 

НАСТАВНИ ПЛАН ПОСТДИПЛОМСКОГ СТУДИЈА ИЗ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА ПО НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА

 

СРПСКА И ЈУЖНОСЛОВЕНСКА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ  ВИЈЕКА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Семестри – број часова

I

II

III

IV

 

Методологија историјске науке

15

15

 

 

30

Општа историја средњег вијека

15

15

 

 

30

Српска и јужнословенска историја средњег вијека са историографијом

15

15

15

15

60

Помоћне историјске науке и језик извора

15

15

 

 

30

Страни језик

10

10

 

 

20

Изборни предмет

 

 

15

15

30

УКУПНО

70

70

30

30

200

 

ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ  ВИЈЕКА (од XV до краја XIX вијека)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Семестри – број часова

I

II

III

IV

 

Методологија историјске науке

15

15

 

 

30

Српска и балканска историја новог вијека (од XV до краја XIX вијека)

15

15

 

 

30

Општа историја новог вијека (од XV до краја XIX вијека) са историографијом

15

15

15

15

60

Помоћне историјске науке и језик извора

15

15

 

 

30

Страни језик

10

10

 

 

20

Изборни предмет

 

 

15

15

30

УКУПНО

70

70

30

30

200

 

ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Семестри – број часова

I

II

III

IV

 

Методологија историјске науке

15

15

 

 

30

Општа савремена историја (XX вијек)

15

15

 

 

30

Историја Југославије са историографијом

15

15

15

15

60

Страни језик

10

10

 

 

20

Изборни предмет

 

 

15

15

30

УКУПНО

55

55

30

30

180

 

 

ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА (XX ВИЈЕК)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Семестри – број часова

I

II

III

IV

 

Методологија историјске науке

15

15

 

 

30

Историја Југославије

15

15

 

 

30

Општа савремена историја (XX вијек)
са историографијом

15

15

15

15

60

Страни језик

10

10

 

 

20

Изборни предмет

 

 

15

15

30

УКУПНО

55

55

30

30

180

 

Настава на постдипломском студију изводиће се у блоковима 2-4 пута у току школске године према утврђеном распореду.

Постдипломац добија ментора одмах по упису постдипломских студија, а тему магистарског рада дужан је да пријави до краја другог семестра.
Постдипломац брани магистарски рад пошто положи све испите предвиђене наставним планом.
Постдипломац полаже један страни језик (енглески, руски, њемачки или француски), а не може полагати језик који је полагао у току основног студија.