ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТЕ ПОСТДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА  ПЕДАГОШКИХ НАУКА

 УСЛОВИ УПИСА НА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИЈ ПЕДАГОШКИХ НАУКА НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

1. На Постдипломске студије педагошких наука могу се уписати кандидати са завршеним филозофским факултетом - одсјек за педагогију, који су у току студирања постигли просјечна оцјену 8 и више.
1.1. Кандидати који су завршили филозофски факултет – одсјек за педагогију са постигнутом просјечном оцјеном мањом од 8 полажу диференцијални испит из Опште педагогије.

2. На постдипломске студије педагошких наука могу се уписати  и кандидати који су завршили педагошки или учитељски факултет.
2.1. Кандидати који су завршили педагошки или учитељски факултет са постигнутом просјечном оцјеном 8 и више полажу два диференцијална испита: 1) Општа педагогија и 2) Општа историја педагогије.  
2.2. Кандидати који су завршили педагошки или учитељски факултет са постигнутом просјечном оцјеном мањом од 8 полажу 3 диференцијална испита: 1) Општа педагогија,  2) Општа историја педагогије и 3) Дидактика.
3. На постдипломске студије педагошких наука могу се уписати кандидати који су завршили филозофски факултет, филолошки факултет, ПМФ и богословски факултет.
3.1. Кандидати који су завршили филозофски факултет, филолошки факултет, ПМФ и богословски факултет са постигнутом просјечном оцјеном 8 и више полажу три диференцијална испита:   1) Општа педагогија, 2) Општа историја педагогије и 3) Дидактика.
3.2. Кандидати који су завршили филозофски факултет, филолошки факултет, ПМФ и богословски факултет са постигнутом просјечном оцјеном мањом од 8 полажу четири диференцијална испита: 1) Општа педагогија, 2) Општа историја педагогије, 3) Дидактика и 4) Методика рада школског педагога.

 

 

ПОЛАГАЊЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ  ИСПИТА

Предмет

Испитивач

Литература

1.  Општа педагогија

Проф. др Раде Попадић

1)Трнавац, Н., Ђорђевић, Ј.(1995) Педагогија. Београд: Научна књига.
Мандић, П., Радовановић, И., 2)Мандић, Д. (1998). Увод  у општу и информатичку педагогију. Београд: Научна књига.

2. Општа историја педагогије

Проф. др Симо Нешковић

1)Жлебник, Л. (1983). Општа историја школства и педагошких идеја. Београд: Просвјетни преглед.
2)Медински, М.М.: Историја педагогике - скрипта

3. Дидактика

Проф. др Миле Илић

1)Основи дидактике у књизи  Бранковић, Д. – Илић, М. «Основи педагогије», Бања Лука, 2004.
2)Илић, М. (1998). Настава различитих нивоа сложености. Београд: Учитељски факултет.

4. Методика рада школског педагога
   

Проф. др Ратко Пејић

1)Трнавац,Н. (1996). Педагог у школи, прилог методици рада школског педагога. Београд: Учитељски факултет.
2)Јурић, Б. (1989). Методика рада школског педагога. Загреб: Школска књига.

  

ДЕКАНАТ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ФАКУЛТЕТА

 

Адреса Факултета:                                         Источно Сарајево

Важнији телефони:                            057- 223-479, 057-227-410

Факс:                                                               057-223-479

 

УПРАВА И СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Службе

                                                          Извршиоци

Декан Факултета

проф. др Миленко Пикула

Продекани

проф. др Симо Нешковић
доц. др Миланка Бабић

Водитељ постдипломског
студија

проф. др Раде Попадић

Замјеник водитеља
постдипломског студија

проф. др Симо Нешковић

Секретар постдипломског
студија

Мирјана Јефтовић

Секретар Факултета

Свјетлана Шаровић, дипломирани правник                                            

Руководилац Студентске
службе 

Радојка Мрда

Финансијска служба
Шеф рачуноводства:
Благајник: 


Бранка Продановић
Борка Карна

Технички секретар:

Оља Мрда

Библиотекар: 

Емина Хот-Шљука, дипломирани компаративиста и библиотекар

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ, ВОДИТЕЉИ СМЈЕРОВА И ПРОФЕСОРИ ПОСТДИПЛОМСКОГ СТУДИЈА
а) Стручни колегијуми

Колегијум                                                         Водитељи колегијума

1.  САВРЕМНИ ТОКОВИ У
ПЕДАГОГИЈИ                                                            проф. др Раде  Попадић

2. ДИДАКТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ И ИНОВАЦИЈЕ     проф. др Новак Лакета

3.  ТЕОРИЈЕ И МОДЕЛИ
     САВРЕМЕНЕ ШКОЛЕ                                         проф. др Миле Илић

4.  НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ  проф. др Симо Нешковић

5. МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-
    ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА                                    проф. др  Вељко Банђур

6. САВРЕМЕНЕ ТЕОРИЈЕ ВАСПИТАЊА И
    МОТИВАЦИЈЕ                                                         проф. др Ненад Сузић

7. ПСИХОЛОГИЈА  УЧЕЊА                                     проф. др Драгољуб Крнета

8.  МЕТОДИКА РАДА ПЕДАГОГА                          проф. др Ратко Пејић
                                                     

б) Професори постдипломских студија

Предмет

Професори

1. САВРЕМНИ ТОКОВИ  У ПЕДАГОГИЈИ

проф. др Раде  Попадић
проф. др Драго Бранковић

2. ДИДАКТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ И ИНОВАЦИЈЕ

проф. др Новак Лакета
проф. др Миле Илић
доц. др Бранка Ковачевић

3.  ТЕОРИЈЕ И МОДЕЛИ САВРЕМЕНЕ ШКОЛЕ

проф. др Миле Илић
проф. др Новак Лакета
доц. др Бранка Ковачевић

4.  НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ

проф. др Симо Нешковић
проф. др Светозар Милијевић

5. МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

проф. др  Вељко Банђур  
проф. др Миленко Кундачина
доц. др Биљана Сладоје-Бошњак      

6. САВРЕМЕНЕ ТЕОРИЈЕ ВАСПИТАЊА И МОТИВАЦИЈЕ

проф. др Ненад Сузић
доц. др Златко Павловић                                                                                                                                          

7. ПСИХОЛОГИЈА УЧЕЊА 

проф. др Ратко Дунђеровић
проф. др Драгољуб Крнета

8.  МЕТОДИКА РАДА ПЕДАГОГА

проф. др Ратко Пејић

9.  СТРАНИ ЈЕЗИК

проф. др Снежана Билбија
проф. др Драгољуб Величковић
 доц. др Јелена Марковић

 

в)  Наставно научно вијеће постдипломског студија

1.  Проф. др Раде Попадић, предсједник
2.  Проф. др Симо Нешковић, замјеник
3.  Проф. др Новак Лакета
4.  Проф. др Ратко Пејић
5.  Проф. др Вељко Банђур
6.  Проф. др Миле Илић              
7.  Проф. др Ненад Сузић
8. Проф. др Драгољуб Крнета
10. Доц. др Златко Павловић
11. Доц. др Бранка Ковачевић
12. Доц. др Биљана Сладоје-Бошњак

 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСТДИПЛОМСКОГ СТУДИЈА ЗА  СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ СТЕПЕНА МАГИСТРА ПЕДАГОШКИХ НАУКА

Р. бр.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

СЕМЕСТРИ

Укупно
часова

I

II

III

IV

1.

Савремени токови у педагогији

25

20

-

-

45

2.

Дидактичке теорије и иновације

-

-

20

15

35

3.

Теорије и модели савремене школе

15

15

-

-

30

4.

Национална историја педагогије

15

20

-

-

35

5.

Методологија
научно- истраживачког рада

-

-

20

20

40

6.

Савремене теорије васпитања и мотивације

15

15

-

-

30

7.

Психологија учења

-     

-

10

15

25

8. 

Методика рада педагога

-

-

10

15

25

9.

Страни језик

15

10

-

-

25

10.

Изборни предмет (Васпитање и савјетодавни рад, Предшколска педагогија, Дидактичко информационе иновације).

 

-

 

-

 

10

 

 5

 

15

11.

Магистарски рад

-

-

15

15

30

                  Свега часова

85

80

85

85

   335

 

Настава на постдипломском студију биће извођена у блоковима 2-4 пута у току школске године према утврђеном распореду.
Постдипломци бирају изборне предмете (један) на почетку трећег семестра.
Испитe под редним бројем 1, 3, 4 и 6 постдипломци полажу  послије овјереног другог семестра. Испити под редним бројем 2, 5, 7 и 8 постдипломци полажу након овјереног четвртог семестра.
Постдипломци бране магистарски рад послије положених испита утврђених наставним планом.
Постдипломци полажу и један страни језик који нису слушали на основном студију (енглески, њемачки, француски или руски). 

ЛИТЕРАТУРА