ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ ''СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА''

НАСТАВНИ ПЛАН

ШКОЛСКА 2008/2009. ГОДИНА.

 

НАСТАВНИ ПЛАН

ПРВА ГОДИНА

 

1. семестар

2. семестар

Број часова

1. Савремена социологија

16

16

2. Методологија социолошких истраживања

16

16

4. Социолошке теорије

16

16

4. Страни језик (енг., франц., нем.)

16

16

Укупан број часова на првој години 128.

 

ДРУГА ГОДИНА
(ИЗБОРНИ КУРСЕВИ)
Обавезан је избор три курса од десет понуђених

 

3. семестар

4. семестар

 

Број часова

1. Социологија културе

16

8

2. Социологија религије

16

8

3. Социологија политике

16

8

4. Социологија породице

16

8

5. Социологија насеља

16

8

6. Социологија рада

16

8

7. Социологија комуникација

16

8

8. Социологија сазнања

16

8

9. Социологија организације

16

8

10. Социологија морала

16

8

11. Израда магистарског рада

8

16

Укупан број часова на другој години 96.

  1. УПИС НА МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ

Упис на постдипломски студији врши се на основу претходно расписаног конкурса. Основни конкурсни услов је да кандидат има завршен матични факултет (социологију или филозофију и социологију) и да је током основнног студија постигао најмање просечну оцену 8. Изузетно на постдипломски студиј може бити примљен и кандидат који нема завршен матични факултет, али има завршен факултет других друштвено- хуманистичких наука (право, економија, филозофија, и сл.), но у том случају је дужан полагати диференцијални испит. Такође, кандидат који има нижу просечну оцену од 8 мора полагати диференцијални испит. Овај испит полаже се из следећих области: Увод у социологију, Општа социологија и Методологија социолошких истраживања. За полагање диференцијалног испита формира се комисија у саставу:

  1. проф. др Рајко Куљић,
  2. проф. др Лазо Ристић,
  3. проф. др Божо Милошевић.

 

2. САСТАВ КОЛЕГИЈА ПОСТДИПЛОМСКОГ СТУДИЈА

            Према овом наставном плану кандидати похађају на првој години обавезне курсеве, а на другој години изборне курсеве. Друга година подразумева и менторски рад са кандидатима кој се опредељују за ужу научну област из које ће писати и бранити магистарску тезу.
Руководилац постдипломског студија је проф. др Рајко Куљић, а колегији чине: проф. др Рајко Куљић, проф. др Зоран Аврамовић, проф. др Лазо Ристић, проф. др Божо Милошевић, проф. др Милимир Мучибабић, проф. др Ненад Кецмановић и мр Биљана Милошевић, секретар.
Током постдипломског студија кандидати су обавезни да одслушају и положе све предмете предвиђене наставним планом, те да ураде и одбране два семинарска рада (по један годишње). Када кандидату преостане још један неположен испит стиче право да у договору са ментором Наставно- научном већу пријави магистарску тезу.