ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИЈ ИЗ ПСИХОЛОГИЈЕ

П а л е, 2008 – 2009. године

НАСТАВНИ ПЛАН


П р е д м е т и

Семестри – број часова

I

II

III

IV

1.   Савремене методе у психолошким истраживањима 1

 

2+1

 

 

2.   Савремене методе у психолошким истраживањима 21

 

 

3+2

 

3.   Теоријски модели у     психологији

3

 

 

 

4.   Психологија професионалног
развоја

3

 

 

 

5.   Едукацијска психологија

 

3

 

 

6.   Психодинамски модели у савременој клиничкој психологији

 

3

 

 

7.   Изборни предмет 1

 

 

2+1

 

8.   Изборни предмет 2

 

 

 

2+1

9.   Менторски рад

 

 

2

2

Укупно - седмично

6

8+1

7+3

4+1

Укупно по семестрима

90

120+15

105+45

60+15

Из наставних предмета Савремене методе у психолошким истраживањима 1 и Савремене методе у психолошким истраживањима 2 кандидат је у обавези да, осим полагања теоријског дијела испита, уради семинарски рад.                                                                                                                                       

 

Изборни предмети:


Пословна психологија

1. Конфликти и стрес

 

 

2+1

 

2. Личност менаџера  и  мотивација запослених

 

 

 

2+1

Школска психологија

1. Психологија креативности

 

 

2+1

 

2. Педагошка комуникологија

 

 

 

2+1

Клиничка психологија

1. Дијагностика и третман 
психичких поремећаја

 

 

2+1

 

2. Здравствена психологија

 

 

 

2+1

 Кандидат полаже два изборна предмета из усмјерења за које се опредијелио.

УСЛОВИ УПИСА

      На постдипломске студије психолошких наука могу се уписати кандидати са завршеним филозофским факултетом – Oдсјек за психологију, који су у току студирања постигли просјечну оцјену 8 и више.

Кандидати који су завршили филозофски факултет – Oдсјек за психологију са постигнутом просјечном оцјеном мањом од 8 полажу  квалификациони испит из наставних предмета: 1) Психологија менаџмента , 2) Педагошка психологија, 3) Клиничка психологија.

Кандидати који су завршили студије по ранијем програму (према коме је заступљеност предмета из педагогије и психологије у односу 50:50%) Филозофског факултета  у Сарајеву – Одсјек педагогија и психологија полажу диференцијални испит из наставних предмета: 1) Психологија менаџмента, 2) Педагошка психологија, 3) Клиничка психологија.

Литературу за спремање квалификационог испита кандидати могу узети у скриптерници Филозофског факултета са напоменом.

Литературу за спремање диференцијалног испита кандидати могу узети у скриптерници Филозофског факултета (обим литературе за диференцијални испит је нешто шири од обима литературе за квалификациони испит).

НАСТАВНИ КОЛЕГИЈУМ ПОСТДИПЛОМСКОГ СТУДИЈА

            Наставници који ће водити наставу и испите на постдипломском студију психологије су: Проф. др Ратко Дунђеровић, Проф. др Драгољуб Крнета, Проф. др Петар Стојаковић, Проф. др Спасенија Ћеранић, Проф. др Аурел Божин, Проф. др Лепосава Грубић – Нешић, Проф. др Благоје Нешић, Проф. др Јасна Бајрактаревић, Проф. др Лидија Пехар и Проф. др Сенија Тахировић. У току наставе је обезбијеђен и долазак професора  који ће у оквиру понуђених предмета одржати дио предавања.