Студентска служба

     Сту­дент­ске слу­жбе сту­ден­ти­ма да­је све ин­фор­ма­ци­је ве­за­не за пра­ви­ла сту­ди­ра­ња и оба­ве­зе сту­де­на­та. Слу­жба ра­ди пре­ма рас­по­ре­ду и вре­ме­ну ко­ји је об­ја­вљен на сај­ту Фа­кул­те­та и на огла­сној та­бли. Усло­ви упи­са сту­де­на­та, усло­ви при­ја­ве и од­бра­не за­вр­шног ра­да и про­во­ђе­ње ад­ми­ни­стра­тив­них по­сло­ва, тер­ми­ни упи­са, овје­ре се­ме­стра и при­ја­ве ис­пи­та, об­ја­вљу­ју се бла­го­вре­ме­но на сај­ту Фа­кул­те­та и на оглaсној та­бли. При­ја­ве ис­пи­та на­кон утвр­ђе­ног тер­ми­на се не при­ма­ју. У Сту­дент­ској слу­жби сту­ден­ти мо­гу до­би­ти по­твр­де о свом ста­ту­су на Фа­кул­те­ту, увје­ре­ње о по­ло­же­ним ис­пи­ти­ма и свa дру­га увје­ре­ња ко­ја се ти­чу њи­хо­вог ста­ту­са на Фа­кул­те­ту.

 

Ру­ко­во­ди­лац сту­дент­ске слу­жбе:

Ра­дој­ка Мр­да

Ка­би­нет: П03

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1003

Е-по­шта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Ре­фе­рен­ти Сту­дент­ске слу­жбе:      

Да­ни­је­ла Ву­ко­вић

Да­ли­бор­ка Ра­јић

Гор­да­на Ма­сти­ло­вић

Је­ле­на Тадић

Жељ­ка Бје­ко­вић

Ка­би­нет: П02

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1002

Е-по­шта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале