О студијском програму географија

Наставни план за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ГЕОГРАФ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
Г1-7  Увод у географију О не I 2+2 5
Г1-8  Картографија О не I 2+3 6
Г1-9  Основи геологије са палеогеографијом О не I 2+2 5
Г1-10  Основи метеорологије О не I 2+2 6
Г1-11  Енглески језик О не I 2+2 5

Г1-12/1

Г1-12/2

Г1-12/3

Г1-12/4

 Њемачки језик 1

 Руски језик 1

 Француски језик 1

 Италијански језик 1

И не I 0+3 3
Г2-7  Географија земљишта О не II 2+2 5
Г2-8  Математичка географија О не II 2+2 6
Г2-9  Биогеографија О не II 2+2 6
Г2-10  Климатологија О не II 2+3 6
Г2-11  Квантитативне методе у географији О не II 2+2 4

Г2-12/1

Г2-12/2

Г2-12/3

Г2-12/4

 Њемачки језик 2

 Руски језик 2

 Француски језик 2

 Италијански језик 2

И не II 0+3 3
Друга година
Г3-7  Информационе технологије у географији О не III 2+2 5
Г3-8  Хидрологија О не III 2+3 6
Г3-9  Геоморфологија О не III 2+3 6
Г3-10  Демогеографија О не III 2+3 6
Г3-11  Географске основе животне средине О не III 2+1 4

Г3-12/1

Г3-12/2

 Етнографија

 Национална историја

И не III 1+2 3
Г4-7  Примјењена хидрологија О не IV 2+2 5
Г4-8  Примјењена геоморфологија О не IV 2+2 5
Г4-9  Примјењена демогеографија О не IV 2+2 5
Г4-10  Туристичка географија О не IV 2+2 5
Г4-11  Општа економска географија О не IV 2+3 6

Г4-12/1

Г4-12/2

 Аграрна  географија

 Природни ресурси

И не IV 2+1 4
Трећа година
Г5-7   Географија руралних насеља О не V 2+2 6
Г5-8  Педагогија са дидактиком О не V 2+2 5
Г5-9  ГИС О не V 2+2 5
Г5-10  Регионална географија сусједних земаља О не V 2+2 5
Г5-11  Географска и туристичка регионализација О не V 2+2 5

Г5-12/1

Г5-12/2

 Популациона политика

 Природни услови и ризици у животној средини

И не V 2+2 4

Г6-7 

 Географија урбаних насеља О не VI 2+3 6
Г6-8  Регионална географија Европе О не VI 3+3 6
Г6-9  Тематско картирање О не VI 2+2 4
Г6-10  Политичка географија О не VI 2+2 4
Г6-11  Национална географија О не VI 3+2 6

Г6-12/1

Г6-12/2

Г6-12/3

 Регионалне политике ЕУ

 Теренски рад и наставне екскурзије

 Геоекологија

И не VI 2+1 4
Четврта година
Г7-8  Регионална географија ваневропских континената О не VII 3+3 5
Г7-9  Методика наставе географије О не VII 2+3 5
од понуђених 5 избрних предмета бирају се 4

Г7-10/1

 Основе туризма И не VII 2+2 5

Г7-11/1

 Туризам и одрживи развој И не VII 2+2 5

Г7-12/1

 Туристичка географија свијета И не VII 2+2 5

Г7-13/1

 Савремени облици туризма И не VII 2+2 5

Г7-14/1

 Менаџмент туристичке дестинације И не VII 2+2 5
Г8-8  Географске основе просторног планирања О не VIII 2+2 5
Г8-9  Методологија научног рада О не VIII 2+2 6
од понуђена 4 изборна предмета бирају се 3

Г8-10/1

 Планирање и уређење туристичког простора И не VIII 2+2 5

Г8-11/1

 Људски ресурси у туризму И не VIII 2+2 5

Г8-12/1

 Пословање туристичких агенција И не VIII 2+2 5

Г8-13/1

 Планирање и методе регионалног развоја И не VIII 2+2 5
Г8-14  Завршни рад О не VIII   4

 

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале